Výchova ke zdraví


Výchova ke zdraví a digitální technologie

Ve vyučovacím předmětu, který vychází ze vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví RVP ZV žáci rozvíjejí své digitální kompetence tím, že mnohostranně využívají digitální technologie a různé digitální zdroje. Učí se vyhledávat, ukládat, třídit a vyhodnocovat konkrétní informace z ověřených zdrojů, které jsou zaměřené na problematiku zdraví a bezpečí, a to jak z pohledu vlastní osoby, tak celospolečenského zájmu. Digitální technologie umožňují žákům měřit, ukládat, vyhodnocovat, případně sdílet konkrétní data týkající se jejich osoby ve vztahu ke zdraví a bezpečí. Pomáhají jim monitorovat z hlediska zdraví a bezpečí konkrétní situace v jejich blízkém okolí, naměřená data zpracovávat, uchovávat ve vhodných formátech, sdílet, hodnotit, o zjištěných výsledcích diskutovat a vyvozovat návrhy na možná opatření s cílem zlepšit zjištěný stav.

Ve Výchově ke zdraví rozvíjíme digitální kompetence žáků tím, že:

 • podporujeme rozvíjení digitálních kompetencí prostředky a technologiemi, které jsou vhodné pro výchovu ke zdraví
 • vedeme žáky k poznání důvěryhodných digitálních zdrojů v oblasti výchovy ke zdraví, k běžnému využívání digitálních technologií pro zaznamenání, ukládání a vyhodnocování dat, které jim umožní vhodně utvářet jejich denní režim a rozhodovat se v situacích podporujících i ohrožujících zdraví
 • vedeme žáky k bezpečné komunikaci prostřednictvím digitálních technologií a cílenému snižování rizik souvisejících se ztrátou soukromí a osobního bezpečí při nedodržení pravidel komunikace

Co by měl zvládnout žák na konci 9. ročníku?

při práci s digitálními technologiemi předchází situacím ohrožujícím zdraví a bezpečí

Komentář: Tento výstup navazuje na výstup v RVP ZV (VZ-9-1-03 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím; vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb a hodnotou zdraví) a doplňuje jej o problematiku zdraví a bezpečí při práci s digitálními technologiemi.

dlouhodobě sleduje s využitím digitálních technologií problematiku zdraví a bezpečí jak z pohledu vlastní osoby, tak celospolečenského zájmu a usiluje o zlepšení zjištěného stavu

Komentář: Tento výstup navazuje na výstup v RVP ZV (VZ-9-1-04 posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých, vyvozuje z nich osobní odpovědnost a usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu zdraví) a zařazuje do sledování problematiky zdraví a bezpečí i digitální technologie.

s využitím digitálních technologií vyhledá, zpracuje, vyhodnotí a prezentuje relevantní informace týkající se aktivní podpory zdraví a ochrany bezpečí

Komentář: Tento výstup navazuje na výstup v RVP ZV (VZ-9-1-06 vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbližším okolí) a k vytváření vlastního názoru na zdraví a bezpečí využívá i digitální technologie.

Co by měl zvládnout žák s lehkým mentálním postižením na konci 9. ročníku?

 • zapojovat se do veřejného dění ve svém okolí prostřednictvím digitálních technologií
 • uvádět příklady kladného a záporného dopadu používání digitálních technologií na život jedince ve společnosti
 • popsat pravidla, jak přistupovat zodpovědně k budování a spravování digitální identity a digitální stopy
 • na příkladu vysvětlit, jak reklamovat výrobek nebo službu při online nákupu, a uvést příklady, jak se bránit v případě porušení práv spotřebitele v digitálním prostředí

Komentář: Tento výstup navazuje na stávající výstup v RVP ZV VO-9-4-05p a rozšiřuje jej do oblasti digitálního prostředí.

 • uvědomovat si rizika porušování právních ustanovení, včetně norem pro digitální prostředí

Komentář: Tento výstup navazuje na stávající výstup v RVP ZV VO-9-4-08p a rozšiřuje jej do oblasti digitálního prostředí.

 • rozeznávat nebezpečí ohrožení sociálně patologickými jevy v digitálním prostředí

Komentář: Tento výstup navazuje na stávající výstup v RVP ZV VO-9-4-10p a rozšiřuje jej do oblasti digitálního prostředí.


rozvoj digitální kompetence ve Výchově ke zdraví ve školním vzdělávacím programu

ukázka výchovných a vzdělávacích strategií

pro rozvoj digitálních kompetencí

 • vedeme žáky k poznání, že zdaleka ne vše, co se objevuje v digitálním prostředí, je zdravé či bezpečné; rozebíráme se žáky konkrétní příklady vhodného a nevhodného jednání v oblasti zdraví a bezpečí

Pro rozvoj kompetencí k učení

 • zpřístupňujeme žákům důvěryhodné zdroje s problematikou zdraví a bezpečí; umožňujeme jim vyhledávat, třídit a ověřovat informace a vytvářet si archivy vhodných digitálních zdrojů i portfolia zajímavých informací a vlastních poznatků z oblasti zdraví a bezpečí

Pro rozvoj kompetencí pracovních a kompetencí k řešení problémů

 • rozvíjíme u žáků dovednost ovládat digitální technologie, které jim umožní zaznamenat data týkající se jejich zdraví a bezpečí (stravování, pohyb, prostředí, relaxace atd.) nebo monitorovat situace v jejich okolí (doprava, bezpečné a nebezpečné situace atd.); vedeme žáky k vyhodnocování získaných dat a k formulování návrhů pro zlepšení daného stavu

Pro rozvoj kompetencí komunikativních

 • vedeme žáky k bezpečné komunikaci prostřednictvím digitálních technologií; zdůrazňujeme možná rizika ztráty soukromí a osobního bezpečí při nedodržení základních pravidel komunikace

Pro rozvoj kompetencí sociálních a personálních

 • upozorňujeme žáky na problematiku šikany a kyberšikany; vedeme je k etickému jednání a k odmítání všech projevů násilí a agrese při interakci v digitálním prostředí

Pro rozvoj kompetencí občanských

 • seznamujeme žáky s využitím digitálních technologií při komunikaci se záchrannými složkami a linkami bezpečí (v situacích ohrožení, úrazu, mimořádných událostí) atd. 
 • na příkladech zpřístupňujeme žákům problematiku právní odpovědnosti při používání a sdílení informací (obrazových dat) v digitálním prostředí, které se týkají zdraví a bezpečí (ochrana osobních dat, poplašná zpráva atd.) 

ukázka konkretizace výstupů

Zdravý způsob života a péče o zdraví

VZ-9-1-03 vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím; vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb a hodnotou zdraví

VZ-9-1-04 posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých, vyvozuje z nich osobní odpovědnost a usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu zdraví

6.–9. ročník

Žák:

 • odůvodňuje hygienicky vhodnou (doporučenou) délku práce s digitálními technologiemi, uvede příklady možného poškození zdraví
 • posoudí, jak v rámci denního režimu zařadit aktivity kompenzující jednostrannou zátěž práce s digitálními technologiemi
 • dodržuje pravidla bezpečného pohybu na sociálních sítích a ochrany osobních dat, uvede příklady možných rizikových situací při komunikaci v digitálním prostředí

Učivo:

 • hygiena práce na počítači a s jinými digitálními technologiemi; dopady dlouhodobé jednostranné práce na zdraví; kompenzace jednostranného zatížení při práci s digitálními technologiemi; sociální sítě – pravidla pro komunikaci na sítích, nebezpečí komunikace na sítích, nebezpečí zakrývání skutečné identity; co je a není vhodné, bezpečné, etické na sítích zveřejňovat a přeposílat; riziko používání digitálních technologií v silničním provozu (při přecházení, jízdě na kole apod.)
6.–9. ročník

Žák:

 • kriticky hodnotí dobu strávenou při činnostech s digitálními technologiemi
 • uvede příklady možných rizikových situací při komunikaci v digitálním prostředí, které ohrožují osobní bezpečí, a vysvětlí jejich možné příčiny a důsledky i to, jak jim předcházet

Učivo:

 • aktivní odpočinek a předcházení jednostranné zátěži při práci s digitálními technologiemi; relaxační a kompenzační cvičení; nebezpečí komunikace v digitálním prostředí – na sociálních sítích (praktické příklady); obrana proti zneužití osobních údajů a proti změně identity jiné osoby.

Hodnota a podpora zdraví

VZ-9-1-06 vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbližším okolí

6.–9. ročník

Žák:

 • vyhledá v online dostupných zdrojích konkrétní informace týkající se zdraví a bezpečí, zpracuje je podle zadání a diskutuje o nich, posoudí jejich relevanci a důvěryhodnost
 • samostatně zaznamená pomocí digitálních technologií zadané informace týkající se zdraví a bezpečí, připraví z nich prezentaci a diskutuje o zjištěných údajích

Učivo:

 • webové stránky a aplikace obsahující problematiku zdraví a bezpečí; informační weby se zprávami o běžných situacích týkajících se hygieny, zdraví a nemocí, stravování, dopravy, mimořádných událostí atd.; sběr informací o činnostech ve vlastním denním režimu (práce, pohyb, odpočinek, stravování, hygiena atd.) pomocí digitálních technologií – mobilní telefon, tablet, chytré hodinky atd.
6.–9. ročník

Žák:

 • podle zadání vyhledá v online dostupných zdrojích (webové stránky, aplikace) zaměřených na problematiku zdraví a bezpečí konkrétní informace, samostatně je zpracuje, analyzuje a připraví prezentaci
 • samostatně zachytí pomocí vybraných digitálních technologií konkrétní data, analyzuje je, připraví prezentaci s vlastními závěry (náměty)

Učivo:

 • webové stránky a aplikace s problematikou zdraví a bezpečí v češtině i v cizím jazyce; vyhledávání informací o zdraví a bezpečí, posuzování pravdivosti informací, preferování oficiálních webových stránek institucí, ověřování zdrojů; zpracování dat do podoby grafických a statistických přehledů – týmové projekty zaměřené na problematiku zdraví a bezpečí; hygiena práce s digitálními technologiemi v každodenním režimu.

dozvědět se více

Rozvoj digitální gramotnosti a využití digitálních technologií ve výchově ke zdraví

Článek konkretizuje možnosti, které nabízí výchova ke zdraví pro rozvíjení digitální gramotnosti žáků. Poskytuje učitelům vybrané náměty pro efektivní a smysluplné využívání digitálních technologií ve výuce výchovy ke zdraví.


náměty do výuky