Tělesná výchova - 2. stupeň


Tělesná výchova a digitální technologie

Ve vyučovacím předmětu tělesná výchova, který vychází ze vzdělávacího oboru Tělesná výchova RVP ZV, utvářejí a rozvíjejí žáci své digitální kompetence tím, že využívají digitální technologie při získávání informací o přínosech aktivního pohybu pro zdraví a pro rozvoj zdravotně orientované zdatnosti, o nabídkách pohybových aktivit ve škole a v místě bydliště, o důsledcích neaktivního sedavého způsobu života atd. Digitální technologie jim tak pomáhají získávat, ukládat, vyhodnocovat, případně sdílet základní data o vlastních pohybových činnostech a výkonech, o způsobu a kvalitě pohybu, o začlenění pohybových aktivit v režimu dne, o základních tělesných ukazatelích atd. Umožňují jim zpracovávat aktuální data a porovnávat je s předchozími osobními výkony a vyvozovat z nich odpovídající závěry pro vlastní pohybový režim ve shodě s potřebami tělesného, duševního i sociálního zdraví.

V Tělesné výchově rozvíjíme digitální kompetence žáků tím, že

 • umožňujeme využívat prostředky a technologie, které jsou vhodné pro tělesnou výchovu
 • vedeme žáky k poznání a využívání důvěryhodných digitálních zdrojů v oblasti pohybových aktivit a sportu, k využívání digitálních technologií pro sledování, zaznamenávání a vyhodnocování pohybového režimu, výkonů i kvality pohybu jako běžné součásti pohybových aktivit a péče o zdraví
 • vedeme žáky k cílenému zařazování kompenzačních cvičení do pohybového režimu pro snížení zdravotních rizik spojených s pohybovou neaktivitou při používání digitálních technologií

Co by měl zvládnout žák na konci 9. ročníku?

sledovat dlouhodobě s využitím digitálních technologií svůj pohybový režim a úroveň tělesné zdatnosti a snažit se o jejich cílené ovlivnění

Komentář: Uvedené dovednosti se vážou na očekávaný výstup RVP ZV (TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z nabídky zvolí vhodný rozvojový program) a rozšiřují jej do problematiky digitálních kompetencí.

posoudit i s pomocí digitálního záznamu provedení pohybové činnosti u sebe i jiných

Komentář: Uvedené dovednosti se vážou na očekávaný výstup RVP ZV (TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny) a posouvají jej do roviny aktivního využití digitálních technologií.

sledovat určené prvky pohybových činností (jednotlivců, týmu) a s pomocí digitálních technologií je evidovat, ukládat a prezentovat

Komentář: Uvedené dovednosti se vážou na očekávaný výstup RVP ZV (TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje je a vyhodnotí naměřená data a informace o pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci) s aktivním využitím digitálních technologií.

zpracovat, ukládat a prezentovat různé informace a naměřená data v digitální formě

Komentář: Uvedené dovednosti se vážou na očekávaný výstup RVP ZV (TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci) a rozšiřují jej o využití digitálních technologií.

Na 2. stupni základního vzdělávání se v tělesné výchově navazuje na oborové výstupy na konci 1. stupně, které se dále rozvíjejí.

Co by měl zvládnout žák s lehkým mentálním postižením na konci 9. ročníku?

sledovat s využitím digitálních technologií změny svých pohybových dovedností v základních sportovních odvětvích

Komentář: Uvedené dovednosti se vážou na očekávaný výstup RVP ZV (TV-9-1-02p usiluje o zlepšení a udržení úrovně pohybových dovedností základních sportovních odvětví včetně zdokonalování lokomocí) a doplňují jej o využití digitálních technologií.

posoudit i s pomocí digitálního záznamu provedení některých pohybových činností

Komentář: Uvedené dovednosti se vážou na očekávaný výstup RVP ZV (TV-9-2-02p posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí příčiny nedostatků) s využitím digitálních technologií.

sledovat a vyhodnocovat prvky pohybových činností s pomocí digitálních technologií

Komentář: Uvedené dovednosti se vážou na očekávaný výstup RVP ZV (TV-9-3-05p sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony a vyhodnotí je) s využitím digitálních technologií.


rozvoj digitálních kompetencí v tělesné výchově ve školním vzdělávacím programu

ukázka výchovných a vzdělávacích strategií

Pro rozvoj kompetencí k učení
 • motivujeme žáky k aktivnímu rozvoji a zlepšování pohybové zdatnosti pomocí dlouhodobého sledování, zaznamenávání a vyhodnocování pohybových výkonů za pomoci digitálních technologií (různé aplikace v mobilních telefonech, chytré náramky a hodinky, sport testery apod.)
Pro rozvoj kompetencí k řešení problémů
 • umožňujeme žákům pomocí různých digitálních přístrojů sledovat a zaznamenávat pohyb; vedeme je k rozboru a vyhodnocování záznamu, k odhalování chyb v provedení pohybů a k navrhování řešení pro jejich odstranění
Pro rozvoj kompetencí občanských
 • nabízíme příležitosti hledat na webu školy i webech místních sportovních klubů nabídky pohybových aktivit a vedeme žáky k jejich využití; nabízíme žákům v denním režimu školy i v mimoškolních činnostech aktivity, kterými rozvíjíme jejich pohybové dovednosti, vztah k pravidelnému pohybu
Pro rozvoj kompetencí pracovních
 • vedeme žáky k provádění kompenzačních cvičení, která snižují zdravotní rizika při nízké pohybové aktivitě spojené s používáním digitálních technologií
Pro rozvoj kompetencí digitálních
 • zpřístupňujeme žákům důvěryhodné digitální zdroje s problematikou pohybových aktivit a sportu; učíme je vyhledávat, třídit a ověřovat informace a vytvářet si archivy vhodných digitálních zdrojů i portfolia zajímavých informací a vlastních poznatků z oblasti různých pohybových aktivit a sportu

ukázka konkretizace výstupů

Činnosti ovlivňující zdraví

TV-9-1-02 usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z nabídky zvolí vhodný rozvojový program

6. ročník

Žák:

 • měří svou tělesnou zdatnost pomocí testů, naměřená data zaznamenává s využitím digitálních technologií, sleduje změny a vyvozuje z nich potřebu úpravy pohybového režimu
7. ročník

Žák:

 • sleduje a vyhodnocuje pomocí digitálních technologií pohybové aktivity v průběhu dne (týdne), zaznamenává jejich rozsah, intenzitu
8. ročník

Žák:

 • měří pomocí testů tělesné zdatnosti svou zdatnost i zdatnost jiných, naměřená data zaznamenává s využitím digitálních technologií, posuzuje je, hodnotí a navrhuje úpravy pohybového režimu
9. ročník

Žák:

 • vyhodnocuje s pomocí digitálních technologií podíl pohybové aktivity a pohybové neaktivity v měřeném pohybovém režimu, porovnává je s předchozím měřením

Učivo:

 • testy tělesné zdatnosti pro danou věkovou skupinu, rozvojové pohybové programy; pomůcky pro měření výkonů (krokoměr, chytré hodinky); měření a sledování pohybových aktivit a tělesné zdatnosti v průběhu dne a týdne; hodnocení a porovnávání naměřených výkonů (tabulkové procesory, grafy)

Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností

TV-9-2-02 posoudí provedení osvojované pohybové činnosti, označí zjevné nedostatky a jejich možné příčiny

6.–7. ročník

Žák:

 • pozoruje přímo nebo ze záznamu pohybovou činnost, určuje zjevné nedostatky
8.–9. ročník

Žák:

 • pozoruje přímo nebo ze záznamu pohybovou činnost, určuje zjevné nedostatky a jejich možné příčiny  
 • navrhuje možnosti pro zlepšení sledovaného a hodnoceného pohybu 

Učivo:

 • záznam pohybu – různé způsoby sledování pohybových činností z hlediska kvantity a kvality pomocí digitálních technologií (mobilní telefon, tablet, fotoaparát, kamera); korekce pohybu na základě digitálního záznamu (mobilní telefon, tablet, fotoaparát, kamera)

Činnosti podporující pohybové učení

TV-9-3-05 sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje je a vyhodnotí naměřená data a informace o pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci

TV-9-3-07 zpracuje naměřená data a informace o pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci

6.–7. ročník

Žák:

 • zpracovává, vyhodnocuje a prezentuje naměřená data i s pomocí digitálních technologií a diskutuje o nich 
8.–9. ročník

Žák:

 • zpracovává, vyhodnocuje a prezentuje a sdílí naměřená data v rámci skupinové prezentace  
 • navrhuje možné způsoby prezentace a sdílení zjištěných dat v rámci školy (webové stránky, časopisy atd.) 

Učivo:

 • evidence dat a informací o pohybových aktivitách, činnostech a výkonech pomocí digitálních technologií (např. tabulkový procesor, speciální online aplikace); různé způsoby vyhodnocování a prezentace dat pomocí digitálních technologií (např. prezentační software, tabulková procesor) 

dozvědět se více / inspirace do výuky

rozvoj digitální gramotnosti v tělesné výchově

Článek přináší náměty pro využití digitálních technologií žáky ve výuce i při distančním vzdělávání a přináší i náměty pro učitele při přípravě výuky tělesné výchovy, které lze získat v digitálním prostředí.

náměty do výuky