Přírodopis


Přírodopis a digitální technologie

Ve vzdělávacíym oboru Přírodopis žáci využívají digitální technologie při získávání, uchovávání, vyhodnocování a sdílení informací a dat o živé a neživé přírodě. Žáci ve škole i v terénu získávají informace o pozorovaných organismech, porovnávají je s informacemi v učebnicích a encyklopediích a srovnávají je s vlastní zkušeností. Třídí a uchovávají získané informace a data ve vhodných formátech a uložištích. Vyhodnocují různé podoby dat a informací o živé i neživé přírodě a vyvozují z nich odpovídající závěry. Prostřednictvím digitálních technologií mohou žáci lépe porozumět průběhu přírodních jevů, které je obtížné sledovat v reálných podmínkách.

V Přírodopisu rozvíjíme digitální kompetence žáků tím, že

 • vedeme žáky ke kritickému vyhledávání informací o pozorovaných a zkoumaných organismech a k porovnávání vyhledaných informací s informacemi v dalších zdrojích
 • rozvíjíme dovednost žáků analyzovat a vyhodnocovat informace a vyvozovat z nich odpovídající závěry
 • vedeme žáky k tvorbě a úpravám digitálního obsahu v různých formátech a jeho sdílení s vybranými lidmi
 • při spolupráci, komunikaci a sdílení informací v digitálním prostředí klademe důraz na etické jednání spojené s využíváním převzatých zdrojů

Co by měl zvládnout žák na konci 9. ročníku?

 • aktivně využívat digitální technologie za účelem získávání, uchovávání, vyhodnocování a sdílení informací a dat při zkoumání živé a neživé přírody
 • na základě osvojených poznatků a zkušeností z přírodopisu kriticky hodnotit informace šířené v přímé (běžné mezilidské) nebo mediální komunikaci

Co by měl zvládnout žák s lehkým mentálním postižením na konci 9. ročníku?

 • využívat digitální technologie za účelem získávání, uchovávání, vyhodnocování a sdílení informací a dat při zkoumání živé a neživé přírody

Rozvoj digitálních kompetencí v přírodopisu ve školním vzdělávacím programu

Ukázka výchovných a vzdělávacích strategií

Pro rozvoj digitálních kompetencí
 • vedeme žáky k volbě vhodných digitálních technologií k získávání informací a dat o pozorovaných organismech a přírodních jevech, klademe důraz na využívání možností jednotlivých technologií
 • rozvíjíme dovednosti žáků porovnat získané informace s dalšími zdroji a pod vedením učitele kriticky hodnotit obsah vyhledaných informací
 • vedeme žáky k volbě a účelnému využívání vhodných digitálních technologií při plánování, realizaci a vyhodnocování v terénu prováděných pozorování a badatelských činností
 • učíme žáky sdělovat a sdílet s ostatními žáky prostřednictvím různých digitálních technologií průběh a výsledky vlastní či skupinové badatelské činnosti a volit k tomu vhodné komunikační prostředky
 • zařazujeme do výuky práci s grafickými programy, aplikacemi a webovými stránkami umožňujícími analyzovat a hodnotit průběh a výsledky pozorování, nabízíme žákům možnost volby vhodných programů a aplikací při řešení zadaného problému
 • vedeme žáky k řešení problémů pomocí animací, modelů a vizualizací přírodních objektů a jevů
 • nabízíme žákům možnosti využívání virtuálních vzdělávacích prostředí, animací a modelů, které umožňují vizualizace a pozorování ve výuce jen těžko pozorovatelných jevů a objektů
 • klademe důraz na dodržování základních pravidel bezpečnosti práce a ochrany zdraví při používání digitálních technologií v rámci badatelské činnosti

ukázka konkretizace výstupů

Základy ekologie

9. ročník

Žák:

 • zkoumá vybrané vlastnosti životního prostředí (např. teplota, vlhkost, hluk) pomocí mobilních zařízení, aplikací a měřicích systémů
 • vyhodnocuje vybrané vlastnosti životního prostředí (např. teplota, vlhkost, hluk) pomocí grafů, schémat a mapových portálů
 • nachází souvislosti mezi aktivitami člověka a jeho vlivem na životní prostředí, porovnává získaná data o životním prostředí (např. teplota, vlhkost, hluk) s aktivitami člověka a jeho vlivem na přírodu a krajinu

Učivo:

 • měření fyzikálních vlastností prostředí
 • data a mapové portály o kvalitě životního prostředí, zdroje informací o vlivu člověka na přírodu a krajinu 

Praktické poznávání přírody

6. ročník

Žák:

 • s pomocí aplikací umožňujících provádět různé techniky animace zachycuje vybrané projevy života organismů (např. růst a vývin, pohyb, dráždivost)

Učivo:

 • modely a multimediální aplikace, různé techniky animace životních projevů organismů, časosběry
7. ročník

Žák:

 • zaznamenává a vyhodnocuje na základě pozorování v přírodě i na internetu (např. s využitím webkamery) základní projevy chování vybraných živočichů české přírody, objasní na konkrétních příkladech způsob života pozorovaných živočichů
 • na základě vlastních pozorování a práce s otevřenými zdroji informací přispívá k vytváření a zdokonalování školní přírodopisné encyklopedie
 • s využitím tištěných i online určovacích klíčů a mobilních aplikací pro identifikaci rostlin určuje v regionu běžně se vyskytující rostliny
 • pomocí aplikací (například virtuální pitva) zkoumá vnitřní stavbu vybraných organismů a popisuje vlastnosti a funkci jejich orgánových soustav
 • přispívá k mapování výskytu vybraných živočichů regionu s využitím vhodných webových stránek a aplikací

Učivo:

 • etologická pozorování živočichů
 • školní encyklopedie rostlin a živočichů, práce s určovacími klíči a aplikacemi, interaktivní a multimediální aplikace pro zkoumání anatomie živočichů; mapování výskytu rostlin a živočichů
8. ročník

Žák:

 • pomocí názorných multimediálních prostředků vysvětluje funkci orgánových soustav a metabolické procesy v lidském těle
 • s využitím mobilní aplikace změří srdeční tep

Učivo:

 • multimediální aplikace pro zobrazování orgánových soustav člověka, měření metabolických funkcí

9. ročník
 • vlastními slovy objasňuje vývoj populací organismů s využitím názorných multimediálních prostředků a modelů pro zobrazení průběhu přírodních dějů

Učivo:

 • simulace a modely vývoje populací a společenstev organismů

dozvědět se více / inspirace do výuky

Možnosti uplatnění digitálních technologií ve výuce přírodopisu

Článek se zaměřuje na možnosti uplatňování digitálních technologií ve výuce přírodopisu a biologie. Hlavní částí textu jsou náměty na učební činnosti žáků v rámci různých fází badatelsky orientované výuky. Ta se zaměřuje především na získávání informací a dat, uchovávání informací a dat, vyhodnocování informací a dat, sdílení informací a dat.

Pětiminutovka – chytré aplikace k poznávání přírody kolem nás

Pětiminutovka ukazuje možnosti využití aplikace iNaturalist v hodinách přírodopisu. Aplikace pomáhá žákům a učitelům při poznávání rostlin a zvířat během výuky v přírodě a zároveň umožňuje sdílet výsledky jejich pozorování s dalšími přírodovědci. Žáci se tak pomocí běžně dostupných digitálních technologií podílejí na tvorbě otevřených dat, kterými přispívají k mapování rozmanitosti živé přírody.

Digitální herbář

Prezentace v kombinaci s vlastní tvorbou digitálního herbáře žáků má za úkol představit žákům koncept sdíleného digitálního herbáře. Představovaná prezentace snímků rostlin ukazuje rozmanité druhy rostlin, které rostou v místě jejich bydliště, vysvětluje pojmy systematického zařazení rostlin, uvádí příklady zařazení nejznámějších druhů. Z pohledu digitální gramotnosti je smyslem digitálního herbáře ve formě sdílené prezentace dlouhodobé uchování elektronického materiálu, možnost odkazů na podrobnější informace o dané rostlině, pochopit a zvládnout principy práce ve sdíleném dokumentu a řešit problematiku autorských práv při získávání obrazového materiálu. Vedlejší rozvíjenou kompetencí je práce s digitální fotografií.

Deník divoké přírody

Námět aktivity je postaven na pozorování volně žijících živočichů nebo planě rostoucích rostlin v okolí školy a pořízení vlastní fotografie. Dále žáci za pomoci vhodných zdrojů vytváří „kartu živočicha / rostliny“, kde uvádějí základní informace. Zpracovanou a řádně ocitovanou kartu pak nahrají na společné uložiště, kam mají přístup všichni žáci. Vytvářejí tak třídní deník divoké přírody. Z hlediska gramotností se žáci učí vyhledávat vhodné zdroje informací, pracovat s autorským zákonem (zvláště nemají-li vlastní fotografie) a ukládat soubory tak, aby k nim měli přístup i ostatní.


náměty do výuky