Matematika a její aplikace - 2. stupeň

matematika a digitální technologie

Žáci se na druhém stupni učí rozpoznat situace, kdy jim kalkulátory ulehčí řešení algoritmických úloh a napomáhají s rutinními výpočty. Jejich pozornost se tak může přesunout na podstatu řešení problému. Digitální technologie slouží žákům jako nástroj pro zpracování dat. S pomocí tabulkového procesoru či vhodného programu žáci analyzují a prezentují data. K modelování geometrických útvarů a těles využívají dynamický geometrický software, který přispívá k porozumění geometrickým vztahům a vlastnostem útvarů a také podporuje osvojení geometrických dovedností a rozvoj prostorové představivosti.

V matematice rozvíjíme digitální kompetence žáků tím, že:

 • vytváříme situace, kdy jim využití digitálních technologií napomůže k efektivnímu řešení matematického problému
 • vedeme žáky k využívání digitálních technologií pro správu a vyhodnocení dat, prezentaci a interpretaci výsledků

Co by měl zvládnout žák na konci 9. ročníku?

 • analyzovat a řešit jednoduché problémy, modelovat konkrétní situace, účelně používat digitální technologie při řešení rutinních výpočtů
 • vyhodnocovat a porovnávat soubory dat, prezentovat a interpretovat výsledky i za pomoci digitálních technologií
 • načrtnout a sestrojit rovinné útvary, účelně používat geometrický software
 • načrtnout a sestrojit obraz jednoduchých těles v rovině, účelně používat geometrický software k manipulaci s modely těles

Co by měl zvládnout žák s lehkým mentálním postižením na konci 9. ročníku?

 • používat digitální technologie jako nástroj při řešení rutinních výpočtů
 • vyhledávat, vyhodnocovat, porovnávat a třídit data i za pomoci digitálních technologií

rozvoj digitálních kompetencí v matematice ve školním vzdělávacím programu

ukázka výchovných a vzdělávacích strategií

pro rozvoj digitální kompetencí

 • vedeme žáky k tomu, aby zapojovali do řešení úloh a problémů i digitální technologie, porovnávali využití tradičních a digitálních prostředků, diskutovali o nich
 • umožňujeme žákům využívat digitálních pomůcek při modelování matematických situací a řešení matematických úloh i problémů a volit efektivní postupy
 • nabízíme příležitosti k tomu, aby žáci navrhovali vlastní statistická šetření v oblastech jejich zájmů, posuzovali získaná data, výsledky prezentovali, zobecňovali a diskutovali o metodách a výsledcích

ukázka konkretizace výstupů

číslo a proměnná

6. ročník

Žák:

 • používá kalkulátor při rutinních výpočtech odpovídajících učivu daného ročníku
 • využívá digitální technologie k ulehčení výpočtů algoritmických úloh odpovídajících učivu daného ročníku
 • provádí jednoduché výpočty (zapisuje jednoduché vzorce a používá funkci součtu) v prostředí tabulkového procesoru
 • využívá formát čísla při zaokrouhlení v tabulkovém procesoru

Učivo:

 • práce s kalkulačkou, algoritmy početních operací ve vhodném prostředí, seznámení s prací v tabulkovém procesoru (jednoduché výpočty, formát čísla)
7. ročník

Žák:

 • používá kalkulačku při rutinních výpočtech odpovídajících učivu daného ročníku
 • využívá digitální technologie k ulehčení výpočtů algoritmických úloh odpovídajících učivu daného ročníku

Učivo:

 • využití digitálních technologií pro rutinní výpočty (kalkulačka, tabulkový procesor a další nástroje odpovídající učivu v daném ročníku)
8. ročník

Žák:

 • používá kalkulačku při rutinních výpočtech odpovídajících učivu daného ročníku
 • využívá digitální technologie k ulehčení výpočtů algoritmických úloh odpovídajících učivu daného ročníku

Učivo:

 • využití digitálních technologií pro rutinní výpočty (kalkulačka, tabulkový procesor a další nástroje odpovídající učivu v daném ročníku)
9. ročník

Žák:

 • používá kalkulačku při rutinních výpočtech odpovídajících učivu daného ročníku
 • vhodně volí digitální technologie a aplikace k ulehčení výpočtů algoritmických úloh odpovídajících učivu daného ročníku

Učivo:

 • využití digitálních technologií pro rutinní výpočty (kalkulačka, tabulkový procesor a další nástroje odpovídající učivu v daném ročníku)

závislosti, vztahy a práce s daty

8. ročník

Žák:

 • používá tabulkový procesor: organizuje data a zjišťuje základní vlastnosti souboru, vybere data v tabulce podle jednoho kritéria, třídí data v tabulce podle více kritérií  

Učivo:

 • vlastnosti souboru dat
9. ročník

Žák:

 •  používá tabulkový procesor: výpočty provádí pomocí vzorců a funkcí
 •  využívá software pro tvorbu grafu, k reprezentaci dat volí vhodný typ grafu

Učivo:

 • analýza a grafické znázornění dat

geometrie v rovině a v prostoru

7. ročník

Žák:

 • modeluje řešení geometrických úloh pomocí dynamického geometrického softwaru

Učivo:

 • nástroje a využití (dynamického) geometrického softwaru (k řešení úloh odpovídajících učivu v daném ročníku)
8. ročník

Žák:

 • využívá digitální prostředí pro manipulaci s prostorovými útvary

Učivo:

 • nástroje a využití (dynamického) geometrického softwaru (k řešení úloh odpovídajících učivu v daném ročníku)
9. ročník

Žák:

 • vytváří v digitálním prostředí modely prostorových útvarů

Učivo:

 • nástroje a využití (dynamického) geometrického softwaru (k řešení úloh odpovídajících učivu v daném ročníku)

náměty do výuky