Matematika a její aplikace - 1. stupeň

matematika a digitální technologie

Digitální technologie slouží jako jeden z nástrojů, které žáci využívají k řešení matematických úloh a problémů a k získávání dat. Doporučené online zdroje využívají dohledání chybějících informací.

V matematice rozvíjíme digitální kompetenci tím, že:

 • učíme žáky rozlišování obrazných symbolů, porozumění jejich významu (např. značky, piktogramy, šipky), odlišování symbolů s jednoznačným a nejednoznačným významem
 • vedeme žáky k posouzení úplnosti dat s ohledem na řešený problém, k dohledávání chybějících informací potřebných k řešení úloh nebo situací v doporučených online zdrojích a k ověřování informací z více zdrojů
 • motivujeme žáky k využití digitálních technologií v situacích, kdy jim jejich použití usnadní činnost (např. převedení údajů z tabulky do diagramu v tabulkovém procesoru)
 • klademe důraz na používání kalkulátoru, např. při provádění kontroly odhadů

Co by měl zvládnout žák na konci 5. ročníku?

 • vyhledávat, sbírat a třídit data i s použitím digitálních technologií; posoudit úplnost dat s ohledem na řešený problém, chybějící data získat či vyhledat v doporučených zdrojích
 • číst a sestavovat jednoduché tabulky i za pomoci digitálních technologií a vytvářet diagramy
 • řešit jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky, i s využitím digitálních technologií

Komentář: Pro snazší identifikaci témat a propojení digitální kompetence se stávajícím vzdělávacím obsahem zde uvádíme i některé očekávané výstupy RVP ZV, u kterých jsme zvýraznili či doplnili digitální problematiku.

Co by měl zvládnout žák s lehkým mentálním postižením na konci 5. ročníku?

 • vyhledat a roztřídit jednoduchá data (údaje, pojmy apod.) podle návodu i s použitím digitálních technologií
 • orientovat se a číst v jednoduché tabulce i za pomoci digitálních technologií
 • řešit jednoduché praktické slovní úlohy, jejichž řešení nemusí být závislé na matematických postupech, i s využitím digitálních technologií

rozvoj digitálních kompetencí v matematice ve školním vzdělávacím programu

ukázka konkretizace výstupů

4. ročník

Žák:

 • doplní údaje, které chybí v tabulce
 • využije pro uspořádání získaných dat tabulku

Učivo:

 • práce s daty v elektronické podobě
5. ročník

Žák:

 • zapíše a utřídí získaná data (např. výsledky pozorování) s využitím digitálních technologií
 • rozhodne, která data jsou podstatná s ohledem na řešený problém
 • získá nebo dohledá chybějící data v doporučeném digitálním zdroji
 • využije pro uspořádání získaných dat tabulku, diagram, schéma
 • navrhne způsob grafického záznamu informací za pomoci digitálních technologií
 • posoudí, kdy mu digitální technologie napomohou při řešení úloh a problémů vycházejících z praktického života a využije je

Učivo:

 • práce s doporučenými digitálními zdroji

 • třídění získaných nebo vyhledaných dat podle daných/zvolených kritérií

 • základy práce s daty v tabulkovém procesoru

 • objevování a experimentování s digitálními technologiemi při řešení matematických problémů


dozvědět se více / inspirace do výuky

rozvíjeli jsme digitální gramotnost žáků při řešení „autentických úloh“

Text na konkrétním příkladu ukazuje, jak lze připravit matematické zadání, které nesměřuje pouze k rutinním výpočtům, ale poskytne žákům prostor k hledání souvislostí. Vede je k posouzení úplnosti dat s ohledem na řešený problém. Chybějící data žáci vyhledávají i v doporučených digitálních zdrojích. Samostatně hledají cesty, které vedou k vyřešení předložených úloh.


náměty do výuky