Hudební výchova - 2. stupeň

hudební výchova a digitální technologie

Hudební výchovu, hudební umění, hudbu i zvukovou tvorbu a s ní spojené zvukové experimenty si již nelze představit bez digitálních technologií. Ty se stávají důležitým nástrojem vlastní tvořivosti žáků, součástí žákových experimentů, prezentací, ale i žákovy vlastní „sebeprezentace“. Digitální technologie navíc umožňují hudební činnosti více vzájemně propojovat – žáci mohou nejen zaznamenávat vlastní hudební aktivity, ale i sami vytvářet či dotvářet hudební doprovody, „komponovat“ hudební miniatury, vytvářet zvukové objekty či vyhledávat i vytvářet zvukové a hudební podklady k vizuálním projektům apod. Tvůrčí uplatnění digitálních technologií navíc podporuje přirozené mezioborové vazby zejména mezi výtvarným uměním, hudbou, filmem a audiovizí.

V hudební výchově rozvíjíme digitální kompetence tím, že:

 • umožňujeme žákovi aktivně a smysluplně využívat elektronické hudební nástroje, digitální aplikace i dostupné programy jako nástroje pro reprodukční, produkční i vlastní tvůrčí počiny
 • dáváme příležitost žákům zaznamenávat, snímat a přenášet i prezentovat hudbu a hudební zvukové projekty prostřednictvím digitálních technologií, případně uplatnit digitální technologie jako nástroj sebeprezentace v rámci vlastních audiovizuálních projektů
 • žáci mají možnost vyhledávat a sdílet inspirační zdroje uměleckých děl i běžné produkce s respektem k autorství a autorským právům

Co by měl zvládnout žák na konci 9. ročníku?

Hudební výchova v etapě základního vzdělávání přistupuje k digitálním technologiím jako k prostředku tvorby a interpretace v jejím širokém pojetí. Digitální technologie využívá jako svébytný nástroj i jako nástroj v součinnosti s dalšími nástroji (elektronickými, elektro-akustickými či akustickými hudebními nástroji, analogovými technologiemi apod.) při vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových i poslechových činnostech. Do těchto činností jsou pochopitelně zahrnuty i vlastní žákovské experimenty a tvorba, včetně projektů jdoucích napříč uměleckými, ale i neuměleckými obory. Výstupy 9-1-01 a 9-1-03 proto akcentují ty digitální technologie, které jsou využívány při reprodukčních a produkčních činnostech, výstup 9-1-08 rozšiřuje možnost poznávat a reflektovat hudbu a další druhy umění v jejich vzájemné provázanosti prostřednictvím využití multimédií a digitálních technologií.

Žák:

 • HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách, tyto aktivity zaznamenává za pomoci dostupných digitálních technologií
 • HV-9-1-03 reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností různé motivy, témata i části skladeb, i za pomoci dostupného hudebního softwaru vytváří a volí jednoduché doprovody‌, provádí jednoduché hudební experimenty
 • HV-9-1-07 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění‌, dokáže využít možnosti, které mu dávají multimédia a digitální prostředí

Komentář: Pro snazší identifikaci témat a propojení digitální kompetence se stávajícím vzdělávacím obsahem zde uvádíme i některé očekávané výstupy RVP ZV, u kterých jsme zvýraznili či doplnili digitální problematiku.

Co by měl zvládnout žák s lehkým mentálním postižením na konci 9. ročníku?

Žák:

 • HV-9-1-02p, HV-9-1-03p interpretuje vybrané lidové i umělé písně, s dopomocí využívá vhodné elektronické nástroje i hudební aplikace k doprovodům případně k vlastním zvukovým či hudebním pokusům

rozvoj digitálních kompetencí v hudební výchově ve školním vzdělávacím programu

ukázka výchovných a vzdělávacích strategií

Pro rozvoj digitálních kompetencí

 • seznamujeme žáky s návody a postupy a možnostmi užívání digitálních technologií v hudbě i dílčích hudebních činnostech 
 • nabízíme žákům možnost užívat a samostatně volit vhodné digitální hudební nástroje, aplikace či programy z dostupné nabídky pro řešení konkrétních úkolů při reprodukci, produkci i vlastním experimentování a hudební tvorbě individuální i skupinové
 • využíváme digitální technologie jako nástroje zprostředkování hudby mezi žákem (recipientem) a autorem (hudebním dílem), umožňujeme žákovi vstupovat do této komunikace prostřednictvím zaznamenávání, sdílení i reprodukce hudby dostupnými digitálními technologiemi a vnímat sebe sama v roli poučeného posluchače i interpreta
 • vedeme žáky k respektování autorství a autorských práv u vytvořených digitálních hudebních i zvukových projektů a k etickému jednání při interakci s těmito projekty v digitálním prostředí uváděním příkladů z hudební produkce a showbyznysu i běžného života hudebního konzumenta

ukázka konkretizace výstupů

HV-9-1-01 využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách‌, tyto aktivity zaznamenává za pomoci dostupných digitálních technologií
6. ročník

Žák:

 • zaznamená hudební aktivitu spolužáků (zpěv, hra, pohybový doprovod, tanec) na mobilní zařízení či na dostupné zařízení ve třídě a uloží ji ve vhodném formátu (např. WAW, MP3, FLAC)

Učivo:

 • záznam hudebních aktivit prostřednictvím dostupných analogových i digitálních prostředků (mobilní telefon, nahrávací zařízení, nástroje s MIDI připojením, dostupné hudební aplikace)
7. ročník

Žák:

 • zaznamená realizovanou hudební aktivitu prostřednictvím dostupných digitálních technologií (mobilní telefon, záznamové zařízení propojené s počítačem apod.), zaznamenanou aktivitu použije, např. jako součást prezentace skupinové práce v projektu

Učivo:

 • záznam hudebních aktivit prostřednictvím dostupných analogových i digitálních prostředků (mobilní telefon, nahrávací zařízení, nástroje s MIDI připojením, dostupné hudební aplikace),

 • prezentace individuální či skupinové aktivity

8. ročník

Žák:

 • při vlastních či společných hudebních aktivitách (hra, zpěv, tvorba doprovodů aj.) využívá elektronické hudební nástroje a dostupné elektronické nástroje i digitální technologie a tyto aktivity následně zaznamená prostřednictvím dostupných digitálních technologií (mobilní telefon, záznamové zařízení propojené s počítačem apod.)

Učivo:

 • výběr či tvorba doprovodu, vlastní zvukové experimenty v dostupné aplikaci (WebAudio Drum Machine, Chrome Music Lab aj.)

 • volba vhodného hudebního nástroje (Orffův instrumentář, boomwackers, kytara, keyboard, MIDI klávesy aj.) či dostupné aplikace nebo hudebního programu a pořízení záznamu na dostupné médium prostřednictvím nahrávacího zařízení, mobilního telefonu či vhodné aplikace nebo hudebního programu

9. ročník

Žák:

 • při vlastních či společných hudebních aktivitách (hra, zpěv, tvorba doprovodů aj.) využívá elektronické hudební nástroje a dostupné elektronické nástroje i digitální technologie a tyto aktivity následně zaznamená prostřednictvím dostupných digitálních technologií (mobilní telefon, záznamové zařízení propojené s počítačem apod.)

Učivo:

 • výběr a tvorba jednoduchého rytmického i rytmicko-melodického doprovodu,

 • vlastní zvukové objevy a experimenty v dostupné aplikaci (WebAudio Drum Machine, Chrome Music Lab aj.),

 • volba vhodného hudebního nástroje (Orffův instrumentář, boomwackers, kytara, keyboard, MIDI klávesy aj.) či dostupné aplikace nebo hudebního programu a pořízení záznamu na dostupné médium prostřednictvím nahrávacího zařízení, mobilního telefonu či vhodné aplikace nebo hudebního programu

HV-9-1-07 vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění‌, dokáže využít možnosti, které mu dávají multimédia a digitální prostředí
7. ročník

Žák:

 • v digitálním prostředí vyhledá multimediální umělecký projekt, popíše jeho hudební složku

Učivo:

 • interpretace hudby v hudební složce multimediálního projektu – film, videoklip – hudba hraná na klasické nástroje – elektroakustická, symfonická hudba a hudba elektronická – porovnání výrazu, hudební barvy, filmová hudba (např. Dobytí ráje, Titanic, Harry Potter)
8. ročník

Žák:

 • v digitálním prostředí vyhledá multimediální umělecký projekt, popíše, jaké druhy umění se na projektu podílejí, kým nebo čím byl projekt inspirován

Učivo:

 • hudební klip, hudební film a muzikál (klipy – např. Peter Gabriel, Michael Jackson, současná tvorba, hudební filmy Help, The Wall, Amadeus, Bohemian Rhapsody), předloha, inspirace, porovnání různých způsobů provedení

9. ročník

Žák:

 • vyhledává v digitálním prostředí originální díla, která se citují nebo byla východiskem pro multimediální projekty (např. divadelní hra, literární či výtvarné dílo), zachovává bezpečnost a ochranu osobních údajů a soukromí včetně respektování autorských práv

Učivo:

 • legální a nelegální stahování hudby – ochrana autorských práv – copyright,

 • vhodné a nevhodné využití hudby – hudba v reklamě, využití hudby v počítačových hrách (hudba původní a převzatá)


dozvědět se více / inspirace do výuky

jednoduché on-line aplikace a volně dostupný software

Jedná se o jednoduchého automatického bubeníka, kterého mohou žáci využít při tvorbě repetitivního rytmického doprovodu s využitím různých typů „bubenických“ sad.
Jedná se o webovou aplikaci, která v sobě sdružuje několik aplikací využitelných pro tvorbu jednoduchých rytmických, melodických i harmonických doprovodů (převážně repetitivního charakteru), ovšem také k vlastnímu experimentování s hudbou a zvuky.
Notační program, který lze volně stáhnout i v českém jazyce, návod je dostupný v anglickém jazyce pro MuseScore3.
Webová aplikace dostupná i pro platformu iOS a Android (na mobilních telefonech) jako aplikace pro tvorbu podcastů. Aplikace umožňuje vytvářet podcasty, nahrávat zvukové objekty a hudbu na pozadí.

inspirativní zdroje

články:

Zajímavým článkem (i když staršího data) je článek z roku 2016 s názvem Využití ICT technologií v běžné výuce hudební výchovy na základních školách. Článek se věnuje využití digitálních technologií v běžné výuce.
Článek mapuje využití vybraných online, mobilních a desktopových aplikací pro úpravu zvuku, zaměřených zejména na nahrávání a střih hudby. Je sice původně určen pro základní umělecké vzdělávání, nicméně může být inspirativní i pro učitele na druhém či třetím stupni.

projekty a aplikace:

Na uvedeném odkazu lze najít vizuální hry pro boomwhackery, snadno ovladatelné bicí nástroje (nástroje Orffova instrumentáře i nástroje, které si žáci mohou sami vyrobit). Žáci mají možnost doprovázet jak moderní písně, tak hudební skladby, které lze s nadsázkou chápat jako „evergreeny klasické hudby“ (např. Mozart – Malá noční hudba, Grieg – Ve sluji krále hor).
Portál je vytvořen hudebním pedagogem Martinem Grobárem, který ve své hudebně-pedagogické práci s dětmi využívá digitální technologie. Portál přináší náměty na práci s digitálními technologiemi i odkazy na použitelné aplikace v praktické výuce hudební výchovy.

náměty do výuky