Člověk a svět práce - 2. stupeň

člověk a svět práce a digitální technologie

Žáci využívají různé digitální technologie a digitální zdroje při volbě budoucího povolání, profesní přípravě či při sebehodnocení a sebeprezentaci. Speciálním nástrojem kariérového rozvoje žáka je jeho osobní portfolio dovedností, zkušeností, zájmů a úspěchů, které si sestavuje v digitální podobě. V rozšiřujícím tematickém okruhu si žáci osvojují práci s digitálními technologiemi, které pomáhají při spolupráci a komunikaci v týmu, při organizaci času a při řešení běžných pracovních úkolů a projektů.

Ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce rozvíjíme digitální kompetence žáků tím, že:

 • vedeme žáky k efektivnímu využívání digitálních technologií v souvislosti se světem práce, pracovními činnostmi, výběrem budoucího povolání a vzdělávací dráhy
 • motivujeme žáky k využívání digitálních technologií a digitálních zdrojů k učení, osobnostnímu rozvoji, spolupráci a komunikaci v týmu
 • prakticky seznamujeme žáky s možnostmi tvorby vlastního digitálního obsahu při realizaci a prezentaci projektů a (týmových) úkolů

Co by měl zvládnout žák na konci 9. ročníku?

 • využívat digitální zdroje k posouzení svých schopností, pro orientaci v profesní nabídce a pro výběr vhodného vzdělávání a profesní přípravy

Komentář: Žáci, učitelé i kariéroví poradci používají digitální technologie a digitální zdroje v celém procesu kariérového vzdělávání, tyto dovednosti se vážou k prvním 3 očekávaným výstupům v RVP ZV v tematickém okruhu Svět práce (ČSP-9-8-01 až 03).

 • sestavit své kariérové portfolio v digitální podobě a prokázat v modelových situacích schopnost sebeprezentace při vstupu na trh práce

Komentář: Žáci si rozvíjí schopnost sebeprezentace (očekávaný výstup RVP ZV ČSP-9-8-04), a to pomocí různých digitálních nástrojů – hlavním z nich je kariérové portfolio (v digitální podobě).

 • vybrat a využít vhodné digitální technologie při realizaci týmových pracovních úkolů a projektů, ke komunikaci, k organizaci své nebo týmové práce a k prezentaci výsledků pracovních činností
 • ošetřovat digitální techniku a chránit ji před poškozením; běžné technické problémy vyřešit sám nebo si najít návod na jejich řešení
 • dodržovat základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy při práci s digitální technikou a poskytnout první pomoc při úrazu

Komentář: V okruhu Využití digitálních technologií se snažíme o inovaci jak z hlediska obsahu (nové technologie), tak z hlediska jeho využití – tedy více směrem k podpoře projektové výuky a týmové spolupráce.

Co by měl zvládnout žák s lehkým mentálním postižením na konci 9. ročníku?

 • posoudí i s využitím digitálních zdrojů své možnosti v oblasti profesní, případně pracovní orientace s přihlédnutím k potřebám běžného života

Komentář: Tento výstup navazuje na stávající výstup v RVP ZV ČSP-9-8-02p a rozšiřuje jej do oblasti digitálního prostředí.

 • orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí, v učebních oborech a středních školách, využívá k tomu i digitální zdroje

Komentář: Tento výstup navazuje na stávající výstup v RVP ZV ČSP-9-8-01p a rozšiřuje jej do oblasti digitálního prostředí.

 • pracuje uživatelským způsobem s mobilními technologiemi v situacích, které odpovídají okruhu jeho zájmů a potřeb; využije vhodné digitální technologie při realizaci týmových pracovních úkolů, ke komunikaci a k prezentaci výsledků pracovních činností

Komentář: Tento výstup navazuje na stávající výstup v RVP ZV ČSP-9-7-03p a s vizí podpory projektové výuky a týmové spolupráce jej rozšiřuje do oblasti digitálního prostředí.


rozvoj digitálních kompetencí ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce ve školním vzdělávacím programu

ukázka výchovných a vzdělávacích strategií

pro rozvoj digitální kompetencí

 • pomáháme žákům utvářet profesní orientace a vedeme je k používání digitálních technologií a digitálních vzdělávacích zdrojů při volbě budoucího povolání a profesní přípravy
 • vedeme žáky k využití digitálních technologií při plánování jejich vzdělávací dráhy (na základě volby budoucího povolání)
 • motivujeme žáky k tomu, aby využívali digitální technologie k evidování vlastního pokroku a k aktivní práci s osobním kariérovým portfoliem
 • zařazujeme do výuky aktivity, které motivují žáky k užívání digitálních technologií tvůrčím a inovativním způsobem, k nalézání, porovnávání a vyhodnocování různých variant řešení a k prezentování a sdílení záměrů, postupů a výsledků samostatné i skupinové práce
 • motivujeme žáky ke komunikaci v týmu při společných úkolech prostřednictvím různých digitálních technologií, k využívání online konferencí a sdíleného virtuálního pracovního prostoru
 • vedeme žáky k záměrnému a promyšlenému využívání vhodných digitálních technologií k samostatné práci i práci v týmech při pracovních činnostech, laboratorních pracích a projektech, motivujeme je k využívání a tvorbě videonávodů
 • vedeme žáky k vědomému utváření digitální identity vzhledem k budoucímu uplatnění na trhu práce, učíme je vnímat, že každou svou akcí v digitálním prostředí zanechávají stopu

ukázka konkretizace výstupů

využití digitálních technologií

7. ročník

Žák:

 • vybere vhodné digitální zařízení a digitální nástroj ke komunikaci a spolupráci s ostatními ve vztahu k zadanému úkolu a složení skupiny
 • ovládá základní funkce digitální techniky, pracuje uživatelským způsobem s webovými i mobilními technologiemi, propojuje jednotlivá digitální zařízení
 • používá sdílené dokumenty, tabulky a sdílený prostor pro spolupráci

Učivo:

 • digitální technika – využití v různých pracovních činnostech a zaměstnáních
 • spolupráce v týmu (při realizaci projektů): sdílený prostor pro spolupráci, komunikační nástroje, sdílené dokumenty, tabulky
8. ročník

Žák:

 • připojí se k online schůzce, zrealizuje skupinovou videokonferenci
 • při organizaci své práce i při práci ve skupině používá elektronický kalendář a nástroj pro správu úkolů a poznámek
 • používá různé typy prezentačních nástrojů pro prezentaci své osoby a výsledků projektu či skupinové práce
 • chrání digitální techniku před poškozením
 • odstraňuje základní problémy při provozu digitálních zařízení
 • dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy při práci s digitální technikou a poskytne první pomoc při úrazu

Učivo:

 • digitální technika – využití v různých pracovních činnostech a zaměstnáních, ochrana před poškozením, řešení jednoduchých technických závad, zásady bezpečnosti práce
 • řízení a organizace práce, spolupráce v týmu (při realizaci projektů): sdílený prostor pro spolupráci, komunikační nástroje, sdílené dokumenty, tabulky, kalendáře, plánování a správa úkolů, týmové nástěnky a weby...
 • sebeprezentace a prezentace výstupů projektů: offline i online aplikace pro prezentaci, jejich výhody a nevýhody ve vztahu k vybranému účelu

svět práce

8. ročník

Žák:

 • vyhledává na specializovaných portálech informace o vybraných profesích/povoláních a profesních dovednostech, interaktivně se seznamuje s pracovními činnostmi, nástroji a prostředím vybraných profesí
 • využívá testy, hry a speciální aplikace k sebepoznávání a k hodnocení svých schopností a dovedností
 • vyhledává informace o tom, jaká kvalifikace (a další vzdělávání) je předpokladem pro vybranou profesi/povolání, orientuje se v online databázích středních a vysokých škol (a kurzů celoživotního učení)
 • používá vybrané webové stránky a portály pro získání a zpracování informací týkajících se poradenských služeb pro výběr povolání a souvisejícího studia (kariérové poradenství), včetně portálu úřadu práce
 • sestavuje své osobní portfolio dovedností (kompetencí), zkušeností a úspěchů
 • využívá digitální nástroje k prezentaci své osoby, svých dovedností a zkušeností v modelových situacích ze světa práce

Učivo:

 • digitální zdroje o trhu práce a pro volbu povolání: portály o profesích a profesní přípravě, portály určené k hledání práce, s informacemi o trhu práce, náplň oborů SŠ, informace a poradenské služby; aplikace a videa o profesích, povoláních, podnikání; práce s profesními informacemi, využívání poradenských služeb
 • digitální nástroje (sebe)hodnocení (testy, hry apod.)
 • digitální osobní kariérové portfolio (např. pomocí cloudového úložiště nebo s využitím speciálních portálů, aplikací, sociálních sítí)
 • sebeprezentace – digitální nástroje (např. aplikace pro prezentaci, video, osobní portfolio)
9. ročník

Žák:

 • orientuje se v různých digitálních zdrojích pro volbu povolání a využívá je k sebepoznání, sebehodnocení a k orientaci v profesní nabídce
 • na základě dostupných informací zvažuje vhodné povolání a možné kariérové cesty
 • orientuje se v mapách povolání, tabulkách a grafech, vyhledává a dává do souvislostí informace z různých zdrojů, zdůvodní vybraný obor svého studia
 • vyplní elektronické formuláře spojené s přihláškou na střední školu, orientuje se v online prostředí administrace přijímacího řízení
 • sestavuje své osobní portfolio dovedností (kompetencí), zkušeností a úspěchů
 • využívá digitální nástroje k prezentaci své osoby, svých dovedností a zkušeností v modelových situacích ze světa práce (uchazeč o práci, vizitka podnikatele OSVČ/freelancera, představení při vstupu do nového týmu...)
 • vyhledává (na internetu) informace o pracovních příležitostech v regionu, v modelové situaci odpoví na nabídku pracovní pozice, vytvoří s využitím připravených šablon (např. také Europass) životopis a motivační dopis v elektronické podobě pro konkrétní pracovní pozici

Učivo:

 • vedení osobního kariérového portfolia (např. pomocí cloudového úložiště nebo s využitím speciálních portálů, aplikací, sociálních sítí)
 • trh práce – další druhy profesí, povolání a pracovních činností
 • volba profesní orientace – digitální nástroje hodnocení (testy, hry apod.); práce s profesními informacemi, využívání specializovaných webových portálů, aplikací a poradenských služeb
 • možnosti vzdělávání – náplň středoškolských oborů vzdělávání, přijímací řízení
 • zaměstnání a poradenství – mapy, tabulky a grafy povolání, problémy nezaměstnanosti, úřady práce
 • zaměstnání – pracovní příležitosti v obci (regionu), způsoby hledání zaměstnání, psaní životopisu (v elektronické podobě), pohovor u zaměstnavatele, sebeprezentace
 • podnikání – druhy a struktura organizací, nejčastější formy podnikání, drobné a soukromé podnikání, informační zdroje

dozvědět se více / inspirace do výuky

člověk, svět práce a digitální technologie

Článek se zaměřuje na to, jak digitální technologie proměňují svět práce a jak to ovlivňuje kariérové vzdělávání a vzdělávací oblast Člověk a svět práce na 2. stupni základní školy. První část je věnována širšímu kontextu změn ve světě práce a potřebě digitálních kompetencí, druhá pak přináší inspiraci pro pedagogy a kariérové (výchovné) poradce na školách s odkazy na konkrétní digitální výukové nástroje, které lze použít.

online kariérové portfolio jako součást školního kurikula

Kariérové portfolio je důležitým nástrojem kariérového rozvoje žáka, proto mu věnujeme samostatný článek. Článek představuje zkušenosti ze zahraničí i z ČR a nabízí příklady užitečných online nástrojů k využití ve školním prostředí.

rozvoj zručnosti a technického myšlení – výzva pro vzdělávání 21. století

Tento článek se věnuje technické výchově v kontextu moderní doby a vymezuje ji vůči digitálním technologiím a informatickému myšlení. Společně totiž přispívají k rozvoji kompetence STEM.


náměty do výuky