Člověk a svět práce - 1. stupeň

člověk a svět práce a digitální technologie

Digitální technologie umožňují rozšíření současného vzdělávacího obsahu a jeho propojení s reálným světem žáků. Při pracovních činnostech lze vhodně využít nové technologie jako 3D tiskárny, 3D pero nebo programovatelné stavebnice, které hotovým výrobkům dodávají nový, funkční rozměr.

Ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce rozvíjíme digitální kompetence tím, že:

 • seznamujeme žáky s výhodami využívání videonávodů při tvorbě vlastních výrobků
 • podporujeme žáky při vytvoření videonávodu vlastního výrobku nebo pokrmu
 • vedeme žáky k tomu, aby vyhledávali pracovní postupy a návody (příprava pokrmů, péče o rostliny, práce s drobným materiálem, konstrukční činnosti) v doporučených online zdrojích 
 • motivujeme žáky k zaznamenávání výsledků pozorování přírody a pěstitelských pokusů s využitím digitálních technologií

Co by měl zvládnout žák na konci 3. ročníku?

 • pracovat podle slovního návodu, předlohy i videonávodu
 • provádět pozorování přírody, zaznamenat je i s využitím digitálních technologií a zhodnotit jejich výsledky

Co by měl zvládnout žák na konci 5. ročníku?

 • pracovat podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu i videonávodu
 • provádět jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vést pěstitelské pokusy a pozorování, které zaznamená i s využitím digitálních technologií a zhodnotit je

Komentář: Pro snazší identifikaci témat a propojení digitální kompetence se stávajícím vzdělávacím obsahem zde uvádíme očekávané výstupy RVP ZV, u kterých jsme zvýraznili či doplnili digitální problematiku.

Co by měl zvládnout žák s lehkým mentálním postižením na konci 3. ročníku?

 • pracovat podle slovního návodu a předlohy i videonávodu

Na konci 5. Co by měl zvládnout žák s lehkým mentálním postižením na konci 5. ročníku?

 • pracovat podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu i videonávodu

rozvoj digitálních kompetencí ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce ve školním vzdělávacím programu

ukázka konkretizace výstupů

3. ročník

Žák:

 • vytvoří zvolený výrobek podle videonávodu
 • zaznamená výsledky pozorování s využitím digitálních technologií

Učivo:

 • tvorba výrobku podle videonávodu – zkoumání vlastností materiálů, využití vhodných pracovních pomůcek
 • tvorba výrobku podle videonávodu – vyhledání videonávodu, volba vhodného materiálu a pomůcek
4. ročník

Žák:

 • pozoruje a zaznamená vývoj rostlin při pěstitelských pokusech s využitím digitálních technologií
 • zvolí si výrobek, samostatně vyhledá vhodný videonávod, výrobek vytvoří

Učivo:

 • pozorování rozmnožování rostlin a jeho záznam s využitím digitálních technologií

 • tvorba výrobku podle videonávodu – vyhledání videonávodu, volba vhodného materiálu a pomůcek


dozvědět se více / inspirace do výuky

TechnoMet

Databáze TechnoMet vytvořená Katedrou technické a informační výchovy je sbírkou metodických námětů na technické činnosti. Obsahuje i soubor odkazů na videometodiky, které lze vhodně využít ve výuce na 1. stupni.


náměty do výuky