Cizí jazyk a Další cizí jazyk - 2. stupeň

cizí jazyk a digitální technologie

Začlenění digitálních technologií do vyučovacího předmětu Cizí jazyk poskytuje nové možnosti všem aktérům, tedy učitelům i žákům. Rozšiřují možnosti osvojení cizího jazyka a rozvíjení digitální gramotnosti prací s digitalizovanými daty různého typu (číselná, textová, zvuková, obrazová, multimediální data). Digitální technologie napomáhají rozvíjet jazykové dovednosti žáků, a to nejen v oblasti recepce, ale i produkce. Digitální technologie v cizích jazycích podporují aktivní využívání osvojovaného jazyka, komunikaci v daném jazyce a vedou žáka k tvořivému využití jazyka, čímž žáka motivují a vyvolávají pocit, že jazyk je k užitku. Zvládnutí cizího jazyka při současném využívání digitálních technologií usnadňuje žákům orientaci v online prostředí, umožňuje lepší přístup k informacím a dovoluje navazovat kontakty v širokém spektru, čímž je umožněna vyšší mobilita žáků a jejich všestrannější a rychlejší orientace v současném světě.

V cizím jazyce rozvíjíme digitální kompetence tím, že:

 • vedeme žáky k vyhledávání a zpracování informací, samostatnému vyhledávání a snaze posoudit důvěryhodnost cizojazyčného informačního zdroje
 • vedeme žáky k dalšímu digitálnímu zpracovávání, ukládání, zálohování a sdílení získaných informací a vytváření digitálního obsahu, případně bez opory o jiné zdroje (např. vlastní video nebo prezentace vlastních fotografií)
 • vedeme žáky k uvědomování si existence autorského zákona a k osvojování si zvyku uvádět bibliografické zdroje při šíření informací jiných autorů
 • vedeme žáky k práci s vybranými internetovými aplikacemi, které jsou určeny pro studium cizího jazyka, k jejich používání, např. využívání online slovníků
 • vedeme žáky k využívání odpovídajících čtenářských strategií vhodných pro digitální čtení a k práci (čtení) v prostředí elektronické obrazovky (posouvání řádků, stránek) a k další práci s textem a informacemi
 • vedeme žáky k práci s klávesnicí pro další cizí jazyky, k formulování písemného vyjádření různými formami

Co by měl zvládnout žák na konci 9. ročníku?

Cizí jazyk
 • vyhledat požadované informace v jednoduchých autentických materiálech z různých zdrojů
 • reagovat adekvátním způsobem na písemné sdělení v tištěné i elektronické podobě
Další cizí jazyk
 • napsat jednoduché texty v elektronické podobě za použití klávesnice pro daný jazyk

Co by měl zvládnout žák s lehkým mentálním postižením na konci 9. ročníku?

Cizí jazyk
 • reaguje na jednoduchá písemná sdělení, která se týkají jeho osoby, v tištěné podobě, za použití klávesnice pro daný jazyk i v elektronické podobě
Další cizí jazyk
 • reaguje na jednoduchá písemná sdělení, která se týkají jeho osoby, v elektronické podobě za použití klávesnice pro daný jazyk

rozvoj digitálních kompetencí v cizím jazyce ve školním vzdělávacím programu

ukázka výchovných a vzdělávacích strategií

pro rozvoj digitální kompetencí

 • klademe důraz na osvojení cizího jazyka při současném využívání digitálních technologií, učíme žáky vyhledávat informace v daném cizím jazyce a tyto informace vyhodnocovat a dále zpracovávat

pro rozvoj kompetencí k učení

 • vedeme žáky ke sledování jejich pokroku při používání vhodných online nástrojů (např. Evropské jazykové portfolio) a motivujeme je k využívání těchto nástrojů k dosahování vyšších úrovní podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky

pro rozvoj kompetencí komunikativních

 • usilujeme o podporu komunikativních dovedností žáků prostřednictvím různých digitálních technologií, vedeme žáky k využívání programů, aplikací a webových stránek pro osvojování slovní zásoby a správné výslovnosti
 • motivujeme žáky k aktivnímu vyjádření jejich názoru a komentáře, popřípadě reakci na názory jiných v modelových situacích na sociálních sítích prostřednictvím digitálních technologií

ukázka konkretizace výstupů

cizí jazyk

psaní
6. ročník

Žák:

 • odpoví na textovou zprávu nebo e-mail týkající se osvojovaných témat
 • vyplní elektronický formulář týkající se jeho osoby

Učivo:

 • elektronické formuláře online – osobní údaje
7. ročník

Žák:

 • napíše a odpoví na e-mail týkající se osvojovaných témat
 • vyplní elektronický formulář týkající se jeho osoby, rodiny a kamarádů

Učivo:

 • e-mail, výhody a nevýhody osobní komunikace, elektronický formulář online (přihlášky, dotazníky apod.)
8. ročník

Žák:

 • komunikuje v modelových situacích (pro sociální sítě) o osvojovaných tématech
 • napíše komentář a vyjádří souhlas nebo nesouhlas s textem blogu nebo jiným komentářem

Učivo:

 • pravidla diskuse online; korektní a nekorektní vystupování; vyjádření názoru, souhlasu, podpory nebo nespokojenosti
9. ročník

Žák:

 • napíše komentář k modelovému blogu nebo příspěvku na sociální síti a v komentáři zdůvodní svůj postoj
 • sdílí informace o svých zájmech
 • zhodnotí své jazykové dovednosti v Evropském jazykovém portfoliu

Učivo:

 • evropské jazykové portfolio; vyjádření názoru; způsoby argumentace a kritiky; elektronická mobilní zařízení – funkce a aplikace; pravidla diskuse online; korektní a nekorektní vystupování; vyjádření názoru, souhlasu, podpory nebo nespokojenosti
čtení s porozuměním
6. ročník

Žák:

 • využívá internetová úložiště pro materiály k osvojení slovní zásoby, gramatiky a výslovnosti
 • používá elektronické slovníky

Učivo:

 • internetová úložiště a materiály k osvojení slovní zásoby, gramatiky a výslovnosti; elektronické slovníky
7. ročník

Žák:

 • používá elektronické výkladové slovníky pro práci s textem

Učivo:

 • práce s elektronickými slovníky, vyhledávání slovní zásoby a významu slov
8. ročník

Žák:

 • rozvíjí své jazykové prostředky a jazykové dovednosti prostřednictvím online výukových aplikací nebo instalovaného softwaru (Word Manager aj.)
 • pro práci s textem využívá Wikipedii

Učivo:

 • softwarové aplikace, jejich ovládání, terminologie k práci s novými technologiemi v daném jazyce
9. ročník

Žák:

 • používá různé digitální nástroje (počítač, tablet, interaktivní tabuli aj.) podporující výuku cizího jazyka
 • vyhledává doplňující informace k osvojovaným tématům na internetu

Učivo:

 • digitální nástroj, znalost terminologie v daném jazyce, práce s prohlížečem

další cizí jazyk

8. ročník

Žák:

 • vede si elektronický slovníček s osvojovanou slovní zásobou
 • napíše krátkou textovou zprávu, ve které uvede informaci o místě a čase

Učivo:

 • interaktivní výukové materiály, práce s elektronickým slovníkem, terminologie daného jazyka pro práci digitálními technologiemi
9. ročník

Žák:

 • napíše krátký e-mail o své osobě, rodině a svých zájmech
 • vyplní jednoduchý elektronický formulář týkající se základních osobních údajů

Učivo:

 • bezpečnost při práci s online aplikacemi; elektronické formuláře – osobní údaje, vytvoření hesla apod.

dozvědět se více / inspirace do výuky

Cizí jazyky a digitální vzdělávání

Článek přináší pohled na možnosti využití digitálních technologií ve výuce cizích jazyků. Přináší nápady na možné aktivity a využití různých aplikací a zkušeností, které vznikly v rámci projektů Evropského střediska pro moderní jazyky.

Strategie pro výuku cizích jazyků a CLIL v distančním vzdělávání

Jednou z moderních a efektivních metod ve výuce cizích jazyků je CLIL. I tato metoda je v současné době ovlivněna digitálními technologiemi. V článku jsou stručně vysvětleny možné strategie a přístupy. Souběžně článek přináší odkazy, kterými lze distanční výuku cizích jazyků zpestřit.

Jazyková propedeutika v digitální době

Jazyková propedeutika je známý pojem a její význam ve výuce jazyků je značný. Ale i tuto oblast v současnosti ovlivňují digitální technologie a distanční vzdělávání. Napomáhá motivaci žáků, vede k pozitivnímu vztahu k jazykům a připravuje žáky na život v mnohojazyčné a mnohokulturní společnosti.

Využívání digitálních technologií v jazykovém vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Také žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou ze strany škol vedeni v jazykovém vzdělávání k využívání digitálních technologií jako pracovních nástrojů při čtení, psaní, poslechu cizího jazyka i mluvení.

Psaní jednoduchých textů v cizím jazyce, aplikace Classroomscreen

V distanční výuce a při používání digitálních technologií se žáci setkávají s nutností použít klávesnici na počítači (tabletu atd.). Žáci si uvědomují, že nevystačí s českou klávesnicí. Článek přináší návody, jak žákům pomoci. K dispozici je i pracovní list.

AnswerGarden, LinoIt a další nástroje pro interaktivní aktivity v cizích jazycích

Seznámení s jednoduchými nástroji a funkcemi, které umožňují aktivní komunikaci a dynamickou interakci mezi učiteli a žáky podobně jako při výuce ve třídě. Cílem je posílit aktivní účast žáků v synchronním režimu distanční výuky, rozvoj dovednosti mluvení při aktivitách v malých skupinách a dvojicích i bez přímého dohledu učitele a zapojení studentů do hodnocení.


náměty do výuky