Cizí jazyk - 1. stupeň


Cizí jazyk a digitální technologie

Digitální technologie napomáhají rozvíjet jazykové dovednosti žáků v oblasti recepce i produkce. Podporují aktivní využívání osvojovaného jazyka, usnadňují orientaci v online prostředí a umožňují lepší přístup k informacím.

V cizím jazyce rozvíjíme digitální kompetence tím, že:

 • motivujeme žáky k využívání programů, aplikací a webových stránek pro osvojování slovní zásoby a správné výslovnosti
 • vedeme žáky k využívání online aplikací pro seznámení s reáliemi, které se týkají probíraných témat
 • vedeme žáky k dodržování zásad bezpečnosti při práci s online aplikacemi a zásad ochrany osobních údajů

Co by měl zvládnout žák na konci 5. ročníku?

 • napsat jednoduché texty v elektronické podobě, vyplnit osobní údaje do formuláře za použití klávesnice pro daný jazyk


rozvoj digitálních kompetencí v cizím jazyce ve školním vzdělávacím programu

ukázka konkretizace výstupů

4. ročník

 • vede si elektronický slovníček s osvojovanou slovní zásobou
 • napíše krátkou textovou zprávu, ve které uvede informaci o místě a čase

Učivo:

 • interaktivní výukové materiály
 • práce s elektronickým slovníkem
 • terminologie daného jazyka pro práci s digitálními technologiemi

5. ročník

 • napíše krátký e-mail o své osobě, rodině a svých zájmech
 • vyplní jednoduchý elektronický formulář týkající se základních osobních údajů

Učivo:

 • bezpečnost při práci s online aplikacemi, elektronický formulář – osobní údaje, vytvoření hesla apod.

dozvědět se více / inspirace do výuky

Jazyková propedeutika v digitální době

Jazyková propedeutika je známý pojem a její význam ve výuce jazyků je značný. Ale i tuto oblast v současnosti ovlivňují digitální technologie a distanční vzdělávání. Napomáhá motivaci žáků, vede k pozitivnímu vztahu k jazykům a připravuje žáky na život v mnohojazyčné a mnohokulturní společnosti.

Psaní jednoduchých textů v cizím jazyce, aplikace Classroomscreen

V distanční výuce a při používání digitálních technologií se žáci setkávají s nutností použít klávesnici na počítači (tabletu atd.). Žáci si uvědomují, že nevystačí s českou klávesnicí. Článek přináší návody, jak žákům pomoci. K dispozici je i pracovní list.

AnswerGarden, LinoIt a další nástroje pro interaktivní aktivity v cizích jazycích

Seznámení s jednoduchými nástroji a funkcemi, které umožňují aktivní komunikaci a dynamickou interakci mezi učiteli a žáky podobně jako při výuce ve třídě. Cílem je posílit aktivní účast žáků v synchronním režimu distanční výuky, rozvoj dovednosti mluvení při aktivitách v malých skupinách a dvojicích i bez přímého dohledu učitele a zapojení studentů do hodnocení.


náměty do výuky