Český jazyk a literatura - 2. stupeň

český jazyk a digitální technologie

Ve vyučovacím předmětu Český jazyk a literatura žáci využívají digitální technologie v rámci přípravy na výuku, při tvorbě prezentací a k vyhledávání informací, například v online katalozích (Pravidla českého pravopisu, Český národní korpus, slovníky české a světové literatury, ukázky z děl autorů, aktuální mediální obsahy aj.). Využívání digitálních technologií tak přispívá ke zvyšování kvality žákova informačního portfolia. Digitální technologie představují prostředí, v němž probíhá významná část běžné komunikace žáků, a proto jsou ve škole využívány také jako nástroj aktivizace a motivace žáků zabývat se procesem komunikace a jejími jazykovými prostředky.

V českém jazyce rozvíjíme digitální kompetenci žáků tím, že:

 • vedeme žáky k samostatnému a skupinovému kritickému posuzování spolehlivosti informačních zdrojů a informací, k dodržování zásad ochrany duševního vlastnictví, zejména při tvorbě a naplňování portfolií a přípravě vlastních komunikátů v digitálním prostředí včetně tvorby nových digitálních obsahů
 • navozujeme různé modelové komunikační situace (komunikace se spolužáky, učitelem, ostatními dospělými) a tímto způsobem vytváříme příležitosti, aby žáci rozvíjeli komunikační strategie a techniky s ohledem na komunikační situaci a záměr a volili vhodné jazykové a technologické prostředky; vedeme je také k praktickému využívání nových technologií a aplikací podle jejich aktuální vzdělávací a komunikační potřeby

 • vedeme žáky ke slušnému chování a respektu k ostatním; při práci s informačními zdroji vedeme žáky k dodržování autorského práva, ochraně osobních údajů a vlastní bezpečnosti, dodržování licencí duševního vlastnictví atd.

Co by měl zvládnout žák na konci 9. ročníku?

Komunikační a slohová výchova
 • odlišovat v písemných a mluvených projevech a v textech v digitální podobě subjektivní a objektivní sdělení
 • odlišovat v písemných a mluvených projevech komunikační záměr partnera
 • odlišovat v písemných a mluvených projevech fakta od názorů a hodnocení, informace vždy ověřovat pomocí otázek nebo porovnáním s dostupnými informačními zdroji
 • všímat si obsahové vyváženosti informací, které žáci získali a využívají je k utváření postojů a názorů, které sdělují dál
 • rozpoznávat prvky záměrné manipulace v interpersonální, skupinové a mediální komunikaci a zaujímat k ní kritický postoj
 • zapojovat se aktivně a odpovědně do dialogu či diskuse včetně online diskusních fór, diskusi řídit, snažit se porozumět názorům partnerů v komunikaci, respektovat jejich různost
 • vyhledávat informace za pomoci klíčových slov nebo jiných vhodných strategií, posuzovat spolehlivost informací, zachycovat myšlenky z informačních zdrojů strategiemi, které jsou pro daný úkol či záměr vhodné a odpovídají i žákovu učebnímu stylu
 • využívat argumentace z různých zdrojů při konstruování sdělení ostatním (například formou mluvních cvičení, referátů) nebo sdílení ve třídě či jiném pracovním týmu (informační portfolio či jiné digitální prostředí pro spolupráci, které je v dané škole užíváno)
Jazyková výchova
 • při vlastní autentické, tvořivé, psané nebo mluvené komunikaci adekvátně a vědomě užívat prostředky spisovného jazyka, ale také dialektu, obecné češtiny nebo sociolektů, a to podle prostředí, komunikačního záměru a situace
 • zdůvodnit užití různých jazykových prostředků ve svém mluveném i písemném projevu včetně elektronické komunikace

Komentář: Český jazyk a literatura jsou v kurikulu proto, aby umožňovaly učiteli a žákům vědomě zlepšovat jazykové, komunikační a čtenářské dovednosti žáka, aby obstál v této době. Předložené doporučené žákovské kompetence (školní výstupy pro „deváťáky“) proto vycházejí z očekávaných výstupů oboru Český jazyk a literatura platného RVP ZV a  konceptu digitální kompetence. Vybrané komunikační, jazykové a čtenářské dovednosti ukotvují v digitálním světě. V něm se totiž odehrává velká část běžná i oficiální komunikace žáků a bude tomu tak, i když se stanou dospělými.

Očekávané výstupy platného RVP ZV (ČJL-9-1-01−ČJL-9-1-03) tvoří logický celek. Týkají se rozvoje kritického či divergentního myšlení žáků. Zde je konkretizujeme pro ŠVP tak, aby byly aktuální pro digitální svět.

Očekávaný výstup RVP ZV druhého typu, jejž rozšiřujeme o digitální perspektivu (ČJL-9-1-08), se týká studijního čtení. To je do ŠVP transformováno jako zcela proměněné v souvislosti s příležitostmi i výzvami a riziky spojenými s rozvojem digitálních technologií a digitální tvorby nových a kompilovaných obsahů žáky.

Výstupy třetího typu, které byly rozšířeny o digitální perspektivu (ČJL-9-1-07 a ČJL-9-2-08), se týkají kultivace vlastní komunikace žáků, tedy jejich vlastních řečových aktů, které se nejpřirozeněji odehrávají právě v digitalizovaných prostředích.

Konkretizace výstupů může dále nabývat různých podob i s ohledem na výběr prostředků školou, žáky a učitelem.

Co by měl zvládnout žák s lehkým mentálním postižením na konci 9. ročníku?

Komunikační a slohová výchova
 • rozpoznávat v modelových situacích manipulativní techniky v interpersonální, skupinové a mediální komunikaci
 • zapojovat se do dialogu či diskuse včetně online diskusních fór
 • nalézat s pomocí klíčových slov informace na internetu, které se týkají řešeného problému
Jazyková výchova
  • rozlišovat spisovný a nespisovný jazyk v mluveném i písemném projevu včetně elektronické komunikace

rozvoj digitální kompetence v českém jazyce ve školním vzdělávacím programu

ukázka výchovných a vzdělávacích strategií

pro rozvoj digitální kompetencí

 • vedeme žáky soustavně a pravidelně k využívání vhodných digitálních technologií pro usnadnění komunikace ve škole i mimo ni podle komunikačního záměru a situace
 • vedeme žáky ke slušnému chování a respektu k ostatním
 • vedeme žáky k samostatnému rozhodování, které technologie jsou pro naplnění komunikační potřeby vhodné a proč
 • vedeme žáky k vyhledávání a praktickému zkoušení nových technologií a aplikací podle vzdělávací a komunikační potřeby
 • při tvorbě a naplňování portfolií a přípravě vlastních komunikátů v digitálním prostředí včetně tvorby nových digitálních obsahů vedeme žáky k samostatnému a skupinovému kritickému posuzování spolehlivosti informačních zdrojů a informací jako takových a k dodržování zásad ochrany duševního vlastnictví

pro rozvoj kompetencí k učení

 • prostřednictvím vyhledávání podstatných informací z různých typů tištěných a elektronických textů vedeme žáky k porozumění jejich významu a smyslu
 • motivujeme žáky, aby si vedli strukturovaná portfolia zahrnující informace o četbě krásné literatury a informačních zdrojích z dalších oblastí jejich zájmu, a tím sledovali pokrok ve svém učení

pro rozvoj kompetencí komunikativních

 • navozujeme různé modelové komunikační situace (komunikace se spolužáky, učitelem, ostatními dospělými, a to i elektronická), a tím vytváříme příležitosti k tomu, aby žáci rozvíjeli komunikační strategie a techniky s ohledem na komunikační situaci, strategii a záměr a volili vhodné verbální i neverbální prostředky v komunikaci
 • zapojujeme žáky podle jejich schopností a zájmů do spolupráce s realizačním týmem třídního blogu nebo školního časopisu; vedeme je k tomu, aby vnímali školní média jako jeden z prostředků komunikace

pro rozvoj sociálních a personálních

 • využíváme zkušenosti žáků s komunikáty z prostředí digitálních technologií pro rozvoj jejich personální a interpersonální komunikace a pro utváření jejich hodnotového systému

pro rozvoj kompetencí  občanských

 • využíváme osobní zkušenosti žáků s komunikací v různých médiích včetně sociálních sítí a jejich zkušenosti z četby k přiblížení myšlení, názorů a jednání různých lidí

pro rozvoj kompetencí pracovních

 • při práci s informačními zdroji vedeme žáky k dodržování autorského práva, ochraně osobních údajů a vlastní bezpečnosti, dodržování licencí duševního vlastnictví atd.

ukázka konkretizace výstupů

komunikační a slohová výchova

6. ročník

Žák:

 • vytvoří informační portfolio za účelem řešení konkrétní školní úlohy, projektu či řešeného problému; uloží informace v takové podobě, aby s nimi mohl systematicky pracovat

Učivo:

 • subjektivní a objektivní sdělení, komunikační záměr a strategie: rozlišování faktů a informací od názorů a hodnocení
 • ověřování informačních zdrojů; rozlišování účelu textu a záměru autora; prostředky, jimiž autor sdělení vyjadřuje informace nebo přesvědčuje čtenáře
7. ročník

Žák:

 • připraví s oporou o své informační portfolio prezentaci (výkladovou, úvahovou) pro spolužáky
 • v prezentaci dodržuje zásady ochrany duševního vlastnictví
 • odhalí v prezentaci spolužáka nesprávnou citaci či nedodržení zásady ochrany duševního vlastnictví

Učivo:

 • tvorba prezentace podle daných pravidel a na dané téma, s oporou o vlastní žákovské informační portfolio
8. ročník

Žák:

 • posoudí informační zdroje k danému tématu za pomoci otázek (jsou relevantní, týkají se tématu, jsou spolehlivé aj.)
 • vytvoří výpisky ze spolehlivých informačních zdrojů, které k tématu shromáždil
 • shromáždí obrazový a jiný grafický materiál pro prezentaci, dodrží autorské právo, zachová licence apod.
 • zpracuje výkladový referát pro spolužáky na základě informačního portfolia, výpisků a obrazového materiálu

Učivo:

 • posouzení relevance a spolehlivosti informací vzhledem k tématu a určené formě sdělení
 • tvorba rešerší včetně grafických a obrazových ilustrací, tvorba referátu na dané téma 
 • prezentace referátu před spolužáky a vyučujícím
9. ročník

Žák:

 • zpracuje úvahové a výkladové prezentace podle zadání učitele za dodržení principů ochrany duševního vlastnictví a přednese je ve třídě
 • posoudí prezentaci spolužáků z hlediska relevance a spolehlivosti informačních zdrojů a  z hlediska schopnosti zpracovat téma přehledně a soudržně
 • nalezne s pomocí klíčových slov informace týkající se řešeného problému, posoudí je a vybere ty, které potřebuje, do osobního nebo skupinového informačního portfolia (včetně obrázků a videa); s oporou o ně sestaví koherentní referát doplněný obrazovými ilustracemi

Učivo:

 • tvorba prezentace na dané téma v souladu s gramatickými pravidly nadvětného propojování a koherence 
  textu (sdělení)
 • prezentace referátu před spolužáky a vyučujícím 

komunikační a slohová výchova integrovaná s jazykovovou výchovou

6. ročník

Žák:

 • stanoví se spolužáky pravidla třídní diskuse a dodrží je při diskutování a debatách vč. digitálních
 • vyslechne v diskusi názory ostatních a v diskusi na ně korektně reaguje; nevymýšlí si při argumentaci, co spolužák řekl, ale argumentuje v souladu s tím, co bylo řečeno
 • požádá o dodržování pravidel diskuse, pokud jsou porušena
 • odliší v komunikaci jazyk spisovný, hovorové prvky, nespisovný jazyk

Učivo:

 • aktivní komunikace: třídní a školní pravidla diskuse a debaty; poctivá, korektní argumentace
 • národní jazyk: spisovná čeština a její funkce, obecná čeština a nářečí a jejich funkce
7. ročník

Žák:

 • zpracuje diskusní příspěvek pro diskusní fórum či sociální sítě podle reálné události, popř. reaguje korektně v diskusním fóru, které připraví učitel
 • odliší v komunikaci dialekty, sociolekty, zejména slang a také mluvu současné mládeže, a to včetně prostředí diskusních fór, počítačových her nebo sociálních sítí

Učivo:

 • aktivní komunikace: komunikace ve třídě, ve společnosti a online
 • způsoby korektního a nekorektního diskutování
 • národní jazyk: využití útvarů národního jazyka, zejména dialektů a sociolektů, v souvislosti s komunikační situací a komunikačním záměrem 
8. ročník

Žák:

 • zapojí se aktivně do diskuse ve třídě, ve škole anebo online
 • rozpozná v diskusních fórech na internetu nebo ve fórech, které připraví učitel, manipulativní techniky a vyjádří se k nim kriticky

Učivo:

 • aktivní komunikace: způsoby korektního a nekorektního diskutování
 • posouzení obsahu a formy textů: strategie odhalování účelu textu a záměru autora, analýza manipulace
 • národní jazyk: využití útvarů národního jazyka, zejména dialektů a sociolektů, v souvislosti s komunikační situací a komunikačním záměrem 
9. ročník

Žák:

 • zapojí se aktivně do diskuse ve třídě, ve škole anebo online
 • dodrží v diskusi, debatě či polemice pravidla, argumentuje s přípravou, věcně a korektně; nezneužije prvky manipulace včetně emocionální manipulace
 • rozliší v komunikaci prvky dialektu či slangu (včetně slangu mládeže), diskutuje a argumentuje, proč je autor v textech užil a zda je užil funkčně vzhledem ke svému komunikačnímu záměru a cílové skupině (adresátovi)

Učivo:

 • aktivní komunikace: debata a polemika jako další komunikační formy a jejich specifické rysy
 • posouzení obsahu a formy textů: analýza argumentace a manipulace
 • národní jazyk: využití útvarů národního jazyka, zejména dialektů a sociolektů, v souvislosti s komunikační situací a komunikačním záměrem

komunikační a slohová výchova

8. ročník

Žák:

 • odliší v různých informačních zdrojích fakta od názorů a hodnocení
 • ověří informace ve zdrojích formou otázek a porovnáním s jinými informačními zdroji
 • odliší v různých informačních zdrojích objektivní a subjektivní sdělení
 • určí komunikační záměr autora v různých komunikátech odborného nebo publicistického slohu, včetně stylově nevyhraněných nebo hybridních sdělení na sociálních sítích, blozích a jiných platformách na internetu

Učivo:

 • subjektivní a objektivní sdělení, komunikační záměr a strategie: rozlišování faktů a informací od názorů a hodnocení, ověřování informačních zdrojů
 • rozlišování účelu textu a záměru autora; prostředky, jimiž autor sdělení vyjadřuje informace nebo přesvědčuje čtenáře
9. ročník

Žák:

 • odhalí manipulaci v reklamě či propagandě v informačních zdrojích, zejména v publicistickém stylu
 • nalezne konkrétní postup, jímž autor reklamy či jiného publicistického sdělení získává podporu pro svůj komunikační záměr (přesvědčovací prvky)
 • diskutuje s ostatními a v diskusi zjistí, na koho a jak působí konkrétní reklamní sdělení či publicistický text, jehož účelem je přesvědčovat čtenáře

Učivo:

 • subjektivní a objektivní sdělení, komunikační záměr a strategie: rozlišování faktů a informací od názorů a hodnocení
 • ověřování informačních zdrojů
 • rozlišování účelu textu a komunikačního záměru autora (autorského záměru): prostředky, jimiž autor sdělení vyjadřuje informace nebo přesvědčuje čtenáře 

dozvědět se více / inspirace do výuky

články k utváření digitálních kompetencí žáků v českém jazyce a literatuře na 2. stupni základního vzdělávání

Využití digitálních technologií ve výuce českého jazyka a literatury

Článek ukazuje, proč a jak zpracovat učební osnovy ŠVP pro předmět český jazyk a literára, aby byl užitečný pro žáky v této době. Článek vysvětluje, kde je ve vzdělávacím oboru ČJL v RVP ZV skrytý potenciál pro rozvoj digitálních kompetencí žáků. Dále text obsahuje návrh školních výsledků učení žáků, které lze využít jako inspiraci při psaní ŠVP. Obsahuje také množství praktické inspirace přímo využitelné ve výuce (články, DUM, pracovní listy pro žáky).

Fact-checking 101 aneb Jak si ověřovat informace

Článek se může stát vítaným pomocníkem učiteli, který by rád vedl žáky k samostatnému posuzování spolehlivosti zdrojů, aby si sami mohli sestavovat informační portfolio a zpracovávat složitější úkoly, ale může mít (oprávněnou) obavu, že to žáci nedokážou. Může zkusit se žáky přečíst a aplikovat 7 základních postupů, které žákovi napomůžou odhalovat lži a manipulativní techniky. Po jejich opakovaném zkoušení může učitel s klidem přenechat žákům více iniciativy při vyhledávání vlastních informačních zdrojů a vypustit je při zpracování školních úkolů a projektů do oceánu otevřeného internetu.


další otevřené vzdělávací zdroje doporučené pro učitele

Jan Amos Komenský v digitální éře

Článek ukazuje, jak rozvíjet digitální kompetence v projektové výuce českého jazyka a literatury. Zaměřuje se zejména na vytváření nových digitálních obsahů z daných výchozích zdrojů a jejich doplňování. Článek obsahuje pět ucelených, souvisejících pracovních listů pro žáky a komentuje jejich didaktický záměr.

Slavíme listopad

Článek prezentuje další projekt umožňující rozvíjet digitální kompetence v češtině. Zaměřuje se zejména na vytváření nových digitálních obsahů z daných výchozích zdrojů a jejich doplňování. Inspirace stojí na konstruktivistickém schématu seznámení s tématem projektu, které je učitelům známé jako E – U - R: od evokace přes uvědomění si významu informací k průběžné a závěrečné reflexi toho, co se dítě naučilo.

Jak vyučovat komunikaci a sloh ve škole s využitím digitálních technologií.

Kde sehnat spolehlivé a atraktivní zdroje do mediální výchovy ve škole.