Český jazyk a literatura - 1. stupeň

český jazyk a digitální technologie

V počátečním období se žáci učí technologie ovládat, později je využívají k samostatnému
vyhledávání informací, tvorbě prezentací, k psaní textů a především ke komunikaci. Na významu
nabývá čtení a orientace v elektronických textech. Neopominutelné je osvojení dovedností, které
žákům umožní využití textových editorů při psaní vlastních textů. Pro některé žáky se
znevýhodněním navíc využití digitálních technologií představuje podporu při jejich školní práci.

V českém jazyce rozvíjíme digitální kompetenci žáků tím, že:

 • dáváme žákům prostor ke čtení elektronických textů s hlubším porozuměním, včetně porozumění významu obrazných symbolů (piktogramů)
 • vedeme žáky ke zjištění, které čtenářské strategie jsou vhodné i pro digitální čtení, a k využívání grafických organizérů pro třídění a uspořádání informací
 • učíme žáky využívání navigace v různých prostředích obrazovky (např. šipky, mapy stránek, nelineární navigace)
 • klademe důraz na hodnocení důvěryhodnosti digitálních informací, které žáci vyhledají, a na ověřování informací z více zdrojů
 • podporujeme žáky v získání dovedností a návyků spojených s psaním na dotykovém displeji a v orientaci v rozložení jednotlivých znaků, velkých a malých písmen, číslic a symbolů na klávesnici vedeme žáky k dodržování základních hygienických návyků při práci s digitálními technologiemi
 • učíme žáky vybírat vhodné technologie s ohledem na zvolený formát sdělení (SMS, e-mail, chat) a pro sdílení výsledků samostatné nebo společné práce
 • motivujeme žáky k tvorbě příběhů prostřednictvím digitálního storytellingu
 • umožňujeme žákům využívání online slovníků (slovník spisovné češtiny, slovník cizích slov)
 • vedeme žáky k odlišení vlastního a cizího obsahu, k vnímání problematiky autorství

Co by měl zvládnout žák na konci 3. ročníku?

 • zvládat základní hygienické návyky spojené se psaním, včetně návyků spojených s používáním digitálních technologií
 • využívat digitální technologie při tvorbě vlastního sdělení

Co by měl zvládnout žák na konci 5. ročníku?

 • číst s porozuměním přiměřeně náročné texty, včetně textů elektronických
 • vyhledávat základní informace v doporučených digitálních zdrojích, porovnávat informace z různých zdrojů
 • využívat vybrané formy elektronické komunikace, respektovat pravidla bezpečného a zdraví neohrožujícího chování při elektronické komunikaci

  Komentář: Pro snazší identifikaci témat a propojení digitálních kompetencí se stávajícím vzdělávacím
  obsahem zde uvádíme očekávané výstupy RVP ZV, u kterých jsme zvýraznili či doplnili
  digitální problematiku.

Co by měl zvládnout žák s lehkým mentálním postižením na konci 3. ročníku?

 • zvládat základní hygienické návyky spojené se psaním, včetně návyků spojených s používáním digitálních technologií

Co by měl zvládnout žák s lehkým mentálním postižením na konci 5. ročníku?

 • číst krátké texty s porozuměním včetně textů elektronických a reprodukovat je
 • využívat vybrané formy elektronické komunikace, popsat pravidla bezpečného a zdraví neohrožujícího chování při elektronické komunikaci
 • psát správně a přehledně jednoduchá sdělení i v elektronické podobě

rozvoj digitální kompetence v českém jazyce ve školním vzdělávacím programu

ukázka konkretizace výstupů

Komunikační a slohová výchova

1. ročník

Žák:

 • před zahájením práce s digitálními technologiemi si připraví své pracovní místo s pomocí učitele
 • správně drží tělo při práci s digitálními technologiemi
 • po dokončení práce s digitálními technologiemi provede relaxační protahovací cviky pod vedením učitele

Učivo:

 • písemný projev – základní hygienické návyky při práci s digitálními technologiemi
2. ročník

Žák:

 • před zahájením práce s digitálními technologiemi si připraví své pracovní místo podle nastavených pravidel
 • po dokončení práce s digitálními technologiemi provede relaxační protahovací cviky s pomocí učitele

Učivo:

 • písemný projev – základní hygienické návyky při práci s digitálními technologiemi

3. ročník

Žák:

 • před zahájením práce s digitálními technologiemi si samostatně připraví své pracovní místo
 • dodrží vymezený čas určený pro práci s digitálními technologiemi
 • po dokončení práce s digitálními technologiemi samostatně provede relaxační protahovací cviky
 • uplatňuje návyky při psaní na školních digitálních zařízeních
 • pracuje s textem v textovém editoru

Učivo:

 • písemný projev – základní hygienické návyky při práci s digitálními technologiemi

 • písemný projev – technika psaní na klávesnici a na dotykovém zařízení, úprava textu v textovém

 • editoru, práce v textovém editoru (mazání znaků, označování znaků, slov, částí textu atd.)

4. ročník

Žák:

 • přečte s porozuměním elektronický text přiměřeného rozsahu
 • porozumí významu piktogramu
 • využívá klíčová slova při vyhledávání informací
 • na příkladu uvede způsoby komunikace, které je možné využít v každodenním životě
 • dodržuje pravidla bezpečnosti při elektronické komunikaci
 • napíše SMS, vhodně využije emotikony

Učivo:

 • čtení – vyhledávací čtení a využívání klíčových slov, čtení elektronických textů, význam piktogramů
 • mluvený projev – pravidla bezpečnosti elektronické komunikace
 • žánry písemného projevu – SMS
5. ročník

Žák:

 • přečte s porozuměním elektronický text přiměřeného rozsahu
 • využívá orientační prvky v textu
 • vyhledá informace ve slovnících, dětských encyklopediích a v doporučených online zdrojích
 • porovná informace ze dvou zdrojů
 • rozhodne, které informace v textu jsou pro smysl textu podstatné a nepodstatné
 • zaznamená si vhodnou formou informace a data, s nimiž chce v budoucnu pracovat
 • využije pro záznam a porovnání informací digitální technologie (např. myšlenková mapa, textové zpracování, tabulka)
 • vhodně se zapojí do elektronické komunikace, udržuje ji a ukončí ji
 • napíše e-mail
 • vyplní elektronickou přihlášku do školního kroužku

Učivo:

 • čtení – věcné čtení (porovnávání informací z více zdrojů), čtení elektronických textů
 • mluvený projev – pravidla bezpečnosti elektronické komunikace
 • žánry písemného projevu – e-mail, elektronický formulář

dozvědět se více / inspirace do výuky

čtení elektronických textů na 1. stupni základní školy

Při prvním pohledu na elektronický text se může zdát, že se text v elektronické formě neliší od textu tištěného, jediným zřetelným rozdílem je médium, na kterém text čteme (papír / digitální zařízení: počítač, čtečka, tablet, chytrý telefon). Můžeme si tedy položit otázku, proč bychom měli věnovat pozornost čtení elektronických textů, a to již na 1. stupni základní školy.


náměty do výuky